POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

1. RESPONSABLE
A. Dades de contacte del Responsable

El responsable de les dades recaptades mitjançant aquesta web és TANIT BURJACHS CASAMOR amb adreça Av. ICÀRIA 157, Nº157, 08005, BARCELONA I CIF 45825350N. Vostè podrà contactar amb el responsable mitjançant el següent Email: hola@tanitburjachs.com o en el telèfon 661963196.

B. Identitat i dades de contacte del representant

TANIT BURJACHS CASAMOR.

2. FINALITAT
A. Descripció ampliada dels fins del tractament

Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa Publicitat i prospecció comercial.

B. Terminis o criteris de conservació de les dades

Conservarem les dades durant el temps que sigui necessari per a atendre la sol·licitud i complir amb les obligacions legals exigides. Les dades que vostè ens ha facilitat seran conservats mentre siguin necessaris per a les finalitats indicades en el punt 2.1., o també seran emmagatzemades pel temps exigit per diferents legislacions aplicables.

C. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada

Les dades recollides mitjançant la pàgina web no seran utilitzats per a prendre decisions automatitzades.

3. LEGITIMACIÓ
A. Legislació aplicable

Art. 6, apartat 1 lletra a. Que considera el consentiment de l’interessat com una base legítima per al tractament de dades personals continguts en aquest fitxer.

B. Detalls de la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic o interès públic o interès legítim

L’ús de les dades que ens facilita es fa legítim pel fet que vostè ens facilita el seu consentiment o autorització per a emprar les seves dades amb les finalitats indicades en el punt 1.1.

C. Obligació o no de facilitar dades i conseqüències de no fer-ho

No està obligat a facilitar-nos les dades, no obstant això, serà necessari per a poder gestionar els suggeriments o peticions que necessiti fer-nos mitjançant la pàgina web.

4. DESTINATARIS
A. Destinataris o categories de destinataris

Organitzacions o persones directament relacionades amb l’empresa, Administració pública amb competència en la matèria.

B. Decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables

No existeixen.

5. DRETS

A. Com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament

L’interessat podrà conèixer, modificar, o eliminar les dades que l’empresa posseeixi sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal a Av. ICÀRIA 157, Nº157, 08005, BARCELONA. L’interessat podrà transferir les seves dades a una altra entitat o bé limitar els ja existents que l’empresa posseeixi sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal a Av. ICÀRIA 157, Nº157, 08005, BARCELONA.

B. Dret a retirar el Consentiment prestat

L’interessat podrà retirar les dades que l’empresa posseeix sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal a Av. ICÀRIA 157, Nº157, 08005, BARCELONA.

C. Dret a reclamar davant l’Autoritat de Control

L’interessat podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre tota incidència que pugui sorgir-li.

6. PROCEDÈNCIA

A. Informació detallada de l’origen de les dades

Facilitades pel propi interessat.

B. Categories de dades que es tracten

Nom i Cognoms

Telèfon

Email